آزمایشگاه جامع تحقیقات
۱۴۰۰/۳/۲۹
اساسنامه

اساسنامه

مقدمه

در راستاي تقويت زير ساختهاي پژوهش و تأمين نياز محققين جهت اجراي طرح هاي تحقيقاتي استاني، منطقه اي، ملي و بين المللي، همچنين به منظور توسعه و تقويت و استفاده بهينه از آزمايشگاه‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف دانشگاه و جهت نيل به اهداف آزمايشگاه جامع تحقيقات اين اساسنامه در 8 ماده تدوين و پس از نظر خواهي از اساتيد و صاحب نظران جهت راهنماي مديران، محققين مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه تنظيم اساسنامه، به جاي "آزمايشگاه جامع تحقيقات" به اختصار از آزمايشگاه استفاده خواهد شد:

ماده 1 اهداف

اهداف آزمايشگاه به شرح ذيل مي باشد:

-         ارائه خدمات و افزايش بهره وري از امكانات و تجهيزات موجود در بخشهاي مختلف دانشگاه جهت تأمين نيازهاي پژوهشي محققين و در راستاي توسعه و تسهيل تحقيقات تخصصي در رشته هاي علوم پزشكي.

-           ايجاد، تقويت و توسعه شبكه آزمايشگاهي در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با امكانات موجود دانشگاه و براساس نياز واقعي پژوهشگران،

-             استاندارد نمودن آزمايشگاه هاي موجود در دانشگاه، بويژه آزمايشگاه‌هاي مراكز تحقيقاتي،

-           استفاده بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي موجود در بخشهاي مختلف دانشگاه و گروه‌هاي آموزشي،

-           ايجاد ساختار لازم جهت آزمايشگاه هاي تحقيقاتي موجود با رويكرد شبكه اي و با توجه به بند «ج» ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه.

ماده 2- اركان

اركان آزمايشگاه عبارتند از :

-         دبيرخانه،

-         شوراي هماهنگي و سياستگذاري ،

-         شوراي علمي و فني،

-         اعضا و نيروي انساني آزمايشگاه، 

ماده 3- اعضاي شوراي هماهنگي و سياستگذاري آزمايشگاه

-         اعضاي شوراي هماهنگي و سياستگذاري آزمايشگاه به شرح ذيل مي باشند:

-         رئيس دانشگاه،

-         معاون تحقيقات و فناوري،

-         معاون آموزشي دانشگاه،

-         معاون توسعه و مديريت منابع،

-         رئيس پژوهشكده علوم پايه سلامت،

-         رئيس آزمايشگاه جامع تحقيقات،

-         3 نفر از روساي مراكز تحقيقاتي دانشگاه، به پيشنهاد رئيس آزمايشگاه جامع و تأييد معاون تحقيقات و فناوري.
ماده 4- وظايف شوراي هماهنگي، سياستگذاري و  اجرايي  آزمايشگاه

وظايف شوراي هماهنگي، سياستگذاري و اجرايي آزمايشگاه به شرح ذيل مي باشد:

-         بررسي و تصويب خط مشي آزمايشگاه،

-         تصويب شيوه نامه چگونگي همكاري با آزمايشگاههاي جامع ساير دانشگاه ها و موسسات پژوهشي،

-         تصويب شيوه نامه چگونگي همكاري  با مؤسسات آموزشي- پژوهشي خارج كشور و سازمان هاي بين المللي مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

-         الويت بندي و بررسي نيازهاي تجهيزاتي، وسايل و مواد مورد نياز آزمايشگاه‌ها،

-         الويت بندي توزيع اعتبارات  جهت خريد تجهيزات و وسايل مورد نياز آزمايشگاه

-         بررسي درخواست ها ، پيشنهادات و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي آزمايشگاه

-         بررسي، الويت بندي و تصويب نيروي انساني مورد نياز آزمايشگاه جهت ماموريت، اتنقال، استخدام و .... از طريق معاونت توسعه.

 
ماده 5- دبيرخانه

دبيرخانه آزمايشگاه به عنوان محلي براي هماهنگي، سازماندهي، پيگيري، نظارت بر پيشرفت فعاليت ها و تصميم گيري‌هاي آزمايشگاه جامع تحقيقات بوده كه در حال حاضر با توجه به محدوديت ها و لزوم بهره وري بيشتر از شرايط و امكانات، دبيرخانه در پژوهشكده علوم پايه سلامت مستقر و وظايف محوله را عهده دار و انجام مي‌دهد.
 

ماده 6- اعضاي شوراي علمي، فني  و اجرايي آزمايشگاه

با پيشنهاد رئيس آزمايشگاه و تصويب شوراي هماهنگي و سياستگذاري آزمايشگاه، اعضاي شوراي علمي، فني و اجرايي با حكم معاون تحقيقات و فن آوري دانشگاه تعيين مي گردند. اين افراد ترجيحا از بين افراد ذيل پيشنهاد خواهند شد:

-         3 نفر از روساي مراكز تحقيقاتي دانشگاه،

-         3-1 نفر عضو هيات علمي با رشته هاي تحصيلي مرتبط با علوم آزمايشگاهي

-         3-1  از مديران گروههاي آموزشي علوم پايه از دانشكده هاي داراي آزمايشگاه،

3-1 نفر نماينده از معاونتهاي بهداشت، درمان، دارو و غذا  بر حسب  آزمايشگاههاي تحت نظارت.

 ماده 7وظايف شوراي علمي، فني و اجرايي آزمايشگاه

-         تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي فني مورد نياز پرسنل آزمايشگاه،

-         نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل هاي فني 

-         ارائه پيشنهادات به شوراي سياستگذاري و هماهنگي جهت ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاه

-         طراحي و اجراي كارگاه هاي آموزشي در زمينه هاي مورد نياز براي پرسنل آزمايشگاه

-         بررسي پيشنهادات و مشكلات فني اعلام شده توسط پرسنل آزمايشگاه و ارائه راهكار مناسب.

  
ماده 8- راه هاي تأمين منابع مالي 

-         جذب اعتبارات ارزي و ريالي (قابل تخصيص توسط ستاد وزارت بهداشت)

-         جذب اعتبارات ارزي و ريالي (قابل تخصيص توسط دانشگاه ها)

-         كسب درآمد با ارائه خدمات آزمايشگاهي و مشاوره اي طبق مقررات مالي دانشگاه

-         جذب اعتبارات از منابع غيردولتي شامل بخش خصوصي، مؤسسات بين المللي و كمك هاي مردمي.

 

اين اساسنامه نهايي نيست و در حال تكميل و ويرايش است... 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/04/19
تعداد بازدید: 483
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،آزمايشگاه جامع تحقيقات
كدپستي: 8813833435            تلفن: 4-33335652-038
تاریخ بروز رسانی 1400/03/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal